Showing 545 results

Authority record

SEK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

 • ELTE SEKL-102
 • Corporate body
 • 1997-

A tanszék csak 1997-ben jött létre, de megalapítása szorosan kapcsolódik az előző évek eseményeihez. 1991 őszén TEMPUS pályázat keretén belül a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán megalakult a Számítógépes Nyelvoktatás Kelet-Európai Központja (East European Computer Assisted Language Learning Center-EECALL) egy olyan egyetemi lánc tagjaként, amelyhez a szakterület vezető nyugat-európai intézményei tartoztak (Thames Valley University London, University of Aberdeen, University Birmingham, Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal). Az EECALL-Központban rendszeresen zajlottak francia, német és angol nyelvtanárok számára szervezett tanfolyamok és nyári intenzív továbbképzések. Az EECALL-Központ infrastruktúrája alapján és szakmai kapcsolatainak segítségével FEFA/világbanki támogatással 1994-ben megalapították az Alkalmazott Nyelvészeti Egységet, amely az idegen nyelvi tanszékeken folyó képzésbe integrálta az EECALL-Központot. Az Alkalmazott Nyelvészeti Egység nemzetközi posztgraduális képzést indított külföldi vendégprofesszorok közreműködésével, az Angol Nyelv és Irodalom Tanszékkel, a Német Nyelv és Irodalom Tanszékkel együttműködve, melynek végén egyetemi diplomát vehettek át a hallgatók. 1997 februárjában megalakult az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. A Tanszék működésének első évében szolgáltatói tevékenységet látott el, az idegennyelvi tanszékek számára alkalmazott nyelvészeti tárgyakat oktatott. 1998-ban jóváhagyták az alkalmazott nyelvész szakos bölcsész szakindítási kérelmet.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Uralisztikai Tanszék

 • ELTE SEKL-106
 • Corporate body
 • 1991-2013

Uralisztikai Tanszék (1991-2006)
Uralisztikai Intézeti Tanszék (2006-2013)
A tanszék 1991-ben alakult meg, bekapcsolódott a magyar szakos képzésbe, három nyelvvel (észt, finn, lett) bővítette az idegen nyelvek választékát. 1998-ban a BDF megkapta a Finnugor Nyelvészet szakon az egyetemi képzés jogát. A tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett, rendszeresen szervezett konferenciákat (Magyar-finn kontrasztív konferencia, Magyar-észt kontrasztív konferencia, nyári egyetemeket (Hungarológiai nyári egyetem, Osztrák-magyar nyári egyetem). Kiemelt tudományos tevékenységet folytatott:

 • Borostyánkőút-projekt: észt, lett szótárakat, könyveket jelentettek meg,
 • EUVocS-projekt (EU Vocabularium Savariense): hat nyelv EU szótárát készítették el.

2006-tól, a bolognai képzés megkezdésétől nem volt lehetőség finnugor nyelvészeti alapképzés indítására, a tanszék lehetőségei beszűkültek, magyar alapszakon szakirányú képzést, illetve minor képzést indíthatott.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Magyar Nyelvészeti tanszék

 • ELTE SEKL-112
 • Corporate body
 • 1973-

Magyar Nyelvi Tanszék (1973-1978)
Magyar Nyelvészeti Tanszék (1978-2008)
Magyar Nyelvészeti Intézeti Tanszék (2008-2017)
BDPK Magyar Nyelvtudományi Tanszék (2018-)
A tanszék megszervezését 1972–1973-ban dr. Szabó Géza főiskolai tanár vállalta, aki nyugdíjba vonulásáig elismert szakmai műhely vezetőjeként tevékenykedett.
A Magyar Nyelvészeti Tanszéken elsősorban dialektológiai, iskolai nyelvszociológiai és névtani vizsgálatok folynak. A nyelvtudomány területén ki kell emelni a nyugati régiót átfogó s azon részben túllépő beszélt nyelvi vizsgálatokat, amelyek alapvetően az anyanyelvi nyelvállapot tényeire és jelenségeire támaszkodtak 10–14 évesek körében, de ezzel együtt a kétnyelvűség jellemzőire és problémáira is egzakt kutatási eredményeket szolgáltattak. Ebben a kutatásban a Maribori Egyetem Magyar Intézetével szoros együttműködésben végeztek munkálatokat. Mindezt a kutatást számos publikáció, konferencia-előadás, könyv dokumentálja hazai és külföldi vonatkozásban egyaránt. A 2006/2007. tanévtől a BA-rendszerre való átállás új stúdiumok-nyelvpolitika, nyelvi tervezés- lehetőségét hozta magával. A magyartanári MA-képzés megindult a 2009/2010. oktatási évtől.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

https://sek.elte.hu/content/az-elte-bdpk-magyar-nyelvtudomanyi-tanszekenek-tortenete.t.13604?m=4621

SEK Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék

 • ELTE SEKL-114
 • Corporate body
 • 1959-

Marxizmus-Leninizmus Tanszék (1959-1990)
Társadalomtudományi Tanszék (1990-1992)
Szociológia és Politikatudományi Tanszék (1992-2000)
Európa-tanulmányok Tanszék (2000-2004)
Európa-tanulmányok Intézeti Tanszék (2004-)
A rendszerváltás után a szombathelyi Marxizmus-Leninizmus Tanszék új nevet kapott, Társadalomtudományi Tanszék lett, majd neve 1992-ől Szociológia és Politikatudományi Tanszékre változott. A tanszék a kötelező társadalomtudományi tárgyak oktatását látta el, és két szakirányt működtetett: Miszlivetz Ferenc vezetése alatt álló szociológiát, és a Tallár Ferenc vezette filozófiát. 2000-ben vált ketté az egység, ekkor Miszlivetz Ferenc és munkatársai megkapták a nemzetközi tanulmányok egyetemi szak indításának engedélyét. Ekkor jött létre az Európa-tanulmányok Tanszék.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék

 • ELTE SEKL-116
 • Corporate body
 • 1962-

Népművelési Szakcsoport: 1962-1973
Közművelődési Tanszék: 1973-1997
Művelődéstudományi és Felnőttképzési Tanszék: 1997-1999
Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék: 1999-2006
Kommunikáció és Médiatudományi Intézeti Tanszék: 2006-
Andragógia Tanszék: 2006-2008
Andragógia Intézet: 2008-
A fond a Kommunikáció és Médiatudományi Intézeti Tanszék és jogelőd-intézményeinek fennmaradt iratanyagát tartalmazza. 1962-ben indult meg a három éves népművelő-könyvtár szakos képzés nappali és levelező tagozaton. A hallgatók terepgyakorlatokon szociológiai kutatásokat végeztek. Szerepelhettek a Radnóti-díjas Benke Éva által vezetett Márkus Emília Színpadon, 1986-1991 között Török Gábor vezette Ékezet Színkörben. Nagy Árpádné dr. nevéhez kötődő filmklubbot Török Gábor művészmozivá szervezte 1990-ben. Csider Sándor 1977-ben megalakította az Új Tükör Klubbot (közösségfejlesztő gyakorlatok). A diákok rendszeresen publikáltak az 1963-ban induló Jelentkezünk, az 1979-től megjelenő Kilátó és a tanszék kiadásában 2003-tól megjelenő Albatrosz című periodikában. 1998-tól a Művelődéstudományi és Kommunikáció Tanszék látta el a kommunikáció és a művelődésszervező (népművelő) szakok képzését. A tanszék a bolognai rendszer bevezetése után vált ketté Andragógia, illetve Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékre. Az utóbbi tanszék látta el a kommunikátor (intézményi kommunikátor, idegennyelvi kommunikátor, sportkommunikátor, sajtótechnikus) felsőfokú szakképzések szervezését.
A Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékhez tartozott a Berzsenyi Rádió és a Vidóstúdió, melyek a hallgatók gyakorlati képzésében nyújtottak segítséget.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Történelem Tanszék

 • ELTE SEKL-118
 • Corporate body
 • 1975-

A tanszék 1975-ben alakult meg. Kezdetben a könyvtár, népművelés szakkal lehetett párosítani, majd a hagyományos bölcsésztanár szakos képzésekkel- magyar, nyelvszakok-, természettudományos szakokkal is. A tanszék a megalakulása óta meghatározó szerepet tölt be a Nyugat- és Észak-Dunántúl pedagógus-, valamint történelem BA alapszakos képzésében. A MAB két akkreditációs (1997, 2004) eljárás során is pozitívan minősítette a történelem szakot. A történelem alapszak képzési szerkezetében fontos szerepet játszanak a régésztechnikusi-, levéltár-technikusi-, judaisztikai specializációk. A nyugat-dunántúli régió régészeti kutatásai itthon és külföldön is elismertek. A tanszéki kiadványok közül kiemelkedik a Partes Populorum Minores Alienigenae sorozat, amely a nemzeti és történeti kisebbségek körén belül jelentős helyet szán a judaisztikai kutatási témáknak.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar

 • ELTE SEKL-128
 • Corporate body
 • 2002-2017

A Berzsenyi Dániel Főiskola 2002. január 1-jei karosodása eredményeképpen jött létre a Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, mely 2007 ősze óta- a képzési struktúrában bekövetkezett változtatások érzékeltetése érdekében- a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar (MNSK) elnevezést használta. Az MNSK 2008. január 1-jével vált a tízkarú Nyugat-magyarországi Egyetem részévé. 2013-tól Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar. 2017. február 1-jétől megszűnt a Nyugat-magyarországi Egyetem, a szombathelyi karok az Eötvös Loránd Tudományegyetem részeként működnek tovább. 2018-ban létrejött az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ, így a Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar elnevezés megszűnt, a kar intézetei az ELTE BDPK és az ELTE karai részeként működnek tovább.

Forrás:
A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Rajz Tanszék

 • ELTE SEKL-136
 • Corporate body
 • 1972-

Rajz Tsz: 1972-2009
Rajz Intézeti Tsz: 2009-2017
BDPK Vizuális Művészeti Tsz: 2018-
Szombathelyen 1972-ben indult meg a rajztanár képzés Horváth János festőművész, Majthényi Károly szobrászművész, Kőfalvi Istvánné pedagógiai tapasztalataira alapozva. A matematika-rajz tanári szakpárt felváltotta a történelem-rajz és biológia-rajz szakpárosítás. Az 1990-es években indult el a rajz szakos nappali képzés mellett a másoddiplomás levelezős képzés. Egy évtized elteltével elindult az egyszakos rajztanár képzés. Az egyszakos képzés következtében látványos hallgatói eredmények születtek, amelyek nyilvánosságot kaptak a városban, régióban. A szak iránti érdeklődés egyre nagyobb lett, így az ország egész területéről érkeztek hallgatók Szombathelyre. Az egyszakos tanárképzés megszűnése után nyílt lehetőség a korlátlan szakpárosításra. A tanszék újraindította a másoddiplomás levelező képzést, amire egyre nagyobb igény támadt, mivel a Kaposvárra kihelyezett képzés egymaga ezt már nem tudta kielégíteni. Majd a hagyományos rajztanárképzésre alapozva két bolognai alapszak indult, a képi ábrázolás és a kézműves. 2007-ben együttműködési megállapodás született a Szombathelyi Képtár és a Berzsenyi Dániel Főiskola között. A tanszék a BA szakjaival párhuzamosan elindította az alapdiplomás levelező képzést is. 2008-ban akkreditálták a képi ábrázolás és kézműves BA szakra épülő, vizuális és környezetkultúra-tanár MA szakot, amely 2010-ben indult el.

Forrás: A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.

SEK Ének-zene Tanszék

 • ELTE SEKL-138
 • Corporate body
 • 1959-

Ének-zene Szakcsoport (1959-1974)
Ének-zene Tanszék (1974-1991)
Zenei Tanszék (1991-1992)
Zenei Intézet (1992-1994)
Zenei Tanszék (1995-2008)
Zenei Intézeti Tanszék (2009-2017)
BDPK Zenepedagógiai Tanszék (2018-)
Az 1959-ben alakult Ének-zene Szakcsoport a tanító szakos hallgatók zenei nevelését tűzte ki célul, de részt vett a megye zenei életében is. 1974-ben a kiegészítő jellegű képzés helyébe a zenei szakképzés lépett. 1990-től indult el az ének-zene – karvezetés, 1991-től pedig az ének-zene – egyházkarnagy szak, mely már középiskolai ének tanári pályára készített fel. A tanszék tudományos szimpozionjainak, konferenciáinak anyagát a 1992-ben létrehozott Zenei Füzetekben jelentette meg. 2007-2008-ban jött létre az ének-zene alapszak (BA) igazodva az új felsőoktatási igényekhez.
A tanszék zeneszerzői számos publikációval rendelkeznek, s a művésztanárok fellépnek a tanszéki együttesekkel (Orchidea Nőikar, Berzsenyi Dániel Vegyeskar). A kutatásokat, a művészeti munkát a Tudományos és Művészeti Műhely végzi. Lemez-, könyv- és kottasorozatokat jelentettek meg (A Magyar Egyházzene Évszázadai 1-6; Az Esterházy udvar zenéje; Zenei Füzetek).
A Berzsenyi Dániel Vegyeskar 1959-től létezik, országos hírűvé nőtte ki magát, felléptek Európa országaiban (1986-ban II. János Pál pápa audienciáján), de turnéztak Mexikóban is. Nemzetközi fesztiválokon, versenyeken előkelő helyezéseket értek el.

Forrás: A szárnyas idő: 50 éves a felsőfokú képzés Szombathelyen. Szerk. biz. elnöke Stipkovits Ferenc. Sopron-Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, 2010. 340 p.;
Zenei Intézet tájékoztatója 1993.

Results 1 to 10 of 545