Showing 2364 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Munkaügyi Döntőbizottság

A kormány 1964. évi 29. számú rendelete intézkedett a Munkaügyi Döntőbizottságok megalakításáról. Az elnököt, a helyettesét, egy tagot és három póttagot a munkáltató, egy póttagot az egyetemi Szakszervezeti Bizottság delegált a testületbe. A bizottság eljárása panasz alapján indult meg. A panaszt munkaköri besorolás, munkabér megváltoztatására vonatkozó értesítés, áthelyezés, munkaviszony megszüntetése, kártérítésre való kötelezés, vagy fegyelmi határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül lehetett előterjeszteni. Egyéb ügyekben panasszal az igény esedékessé válásától számított 3 éven belül, bűncselekménnyel okozott kár esetében pedig a büntető eljárás megindítására meghatározott elévülési idő elteltéig, de legalább öt évig lehetett élni. A bizottságnak évenként statisztikai jelentést kellett készíteni a Munkaügyi Minisztérium számára ügyfélforgalmáról. Az iratokat évrendben helyeztük el, a jelentéseken kívül kinevezések és a konkrét panaszos ügyek aktái találhatók ebben a fondban. Kutatásuk egyenkénti átnézéssel lehetséges.

Egyetemi Főigazgató iratai

1991-ben az egyetem vezetési struktúrájában változás történt. A szervezeti és működési szabályzat módosításával az egyetemi főtitkári tisztség és a gazdasági főigazgató tisztsége átmenetileg megszűnt illetve egybeolvadt és helyette az egyetemi adminisztráció és a pénzügyi, gazdasági kérdések irányítására létrehozták az egyetemi főigazgató tisztségét. E tisztséget gyakorlatilag 1992 elején töltötték be, de a fond anyaga előiratok formájában már az 1991-es évvel kezdődik. A főtitkári funkciók egy részét a titkársági osztály vezetője végezte a továbbiakban is. 1995-ben az SZMSZ újabb módosításával gyakorlatilag visszaállították a főtitkári és a gazdasági főigazgatói funkciót, azonban a főtitkári tisztséget hosszú ideig nem töltötték be. 1995 után a főigazgató döntően már csak gazdasági kérdésekkel foglalkozott, a korábbi elnevezés fenntartása mellett. 1997-ben az egyetemi főigazgatói tisztség megszűnt és funkcióit részben a gazdasági főigazgató, részben az egyetemi főtitkár vette át. Az iratok forrásértéke jelentős, erősen hiányosan kerültek a levéltárba, kutatásuk az iktatókönyvek és 1994-től a mutatókönyvek segítségével végezhető.

Results 11 to 20 of 2364