Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Azonosítási adatcsoport

Jelzet

ELTEL

Kitüntetett névalak

Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára

Párhuzamos névformák

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár
 • University Library and Archives of Eötvös Lorand University

Más névformák

Típus

 • egyetemi

Kapcsolat adatcsoport

 

ELTE Levéltára

Típus

Cím

Utca, házszám

Maglódi út 8.

Helység

Budapest

Régió

Ország neve

Magyarország

Irányítószám

1106

Telefon

+36 1 313-3296

Fax

Email

URL

Megjegyzés

Leírási adatcsoport

Története

A Művelődésügyi Minisztérium 1958. július 11-én keltezett engedélyével hagyta jóvá az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára létesítését. A levéltár az ELTE szakfeladatot ellátó – az egyetem történeti értékű iratait és tárgyi emlékeit feltáró, megőrző és kutatásra bocsátó – központi egyetemi hivatalává, a hazai felsőoktatástörténeti kutatások egyik elismert tudományos központjává fejlődött, a hazai levéltárügyben a speciális gyűjtőkörrel rendelkező szaklevéltárak körét gyarapítva.
Az intézmény szervezeti fejlődése szempontjából két nagyobb időszakra bontható: az első 25 évben a Levéltár szakmailag a Rektori Hivatallal, majd az Egyetemi Könyvtárral szorosabb kapcsolatban működött, míg 1983-tól szaklevéltárrá minősítésével szakmailag, irányításában és költségvetésében önálló intézménye lett az egyetemnek. 2017 januárjától a Szenátus döntése alapján az Egyetemi Könyvtárral egy szervezetben Egyetemi Könyvtár és Levéltár néven folytatja működését.

Földrajzi és kulturális környezet

A Levéltár 1964-től 40 éven keresztül az egyetem Ludovika téri épületében működött. Az épületet ekkor az ELTE eladta, amit 2004-ben a Levéltárnak is el kellett hagynia. Átmeneti megoldásként a Levéltár az iratanyag egyharmadával beköltözött az Egyetemi Könyvtárba, ahol irodahelyiséget, kutatótermet és egy raktárrészt biztosítottak számára, míg az anyag nagyobbik része a Nagyvárad téren bérelt külső raktárban került elhelyezésre. Noha ennek a megoldásnak is voltak előnyei, hiszen a Ferenciek terén központi elhelyezése révén – a Bölcsészkar közelében – megugrott a Levéltárban érdeklődők, kutatók száma, mégis a két helyen történő működés megnehezítette a szakmai és hivatali munkát. Ezért a következő évben, 2005-ben a Levéltár elfogadta a kínálkozó lehetőséget: miután a volt egyetemi nyomda Maglódi úti épülete a nyomda elköltözése miatt megürült, az egyetem ezt felajánlotta a Levéltár számára. Az épület funkcionális átalakítása után két ütemben, 2005 őszén és 2007 őszén a teljes iratanyagát kiköltöztette a Maglódi útra, ahol fennállása során a Levéltár először jutott egy teljesen önálló, saját épülethez. Az épület mintegy 800 m2-en öt nagy raktárhelyiséggel, kutatóteremmel, több irodával, szociális helyiségekkel rendelkezik. A raktárak mintaállványozottak (egyikük tömör polcrendszerrel), ahol a jelenleg több mint 1900 fm irat elhelyezése mellett további gyarapodásra is van kapacitás.

Feladatkör, hatáskör

I. Törvények

 1. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

 2. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

 3. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 4. évi CLV. törvény a minősített adatok védelméről

 5. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

 6. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [Hatályos: 2012. I. 1-jétől, megjelent: Magyar Közlöny, 2011. 88. szám (VII. 26.)]

II. Rendeletek

335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről

4/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról

6/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a közlevéltárban folytatható kutatást engedélyező kuratórium működéséről

7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet a Levéltári Kollégiumról és a levéltári szakfelügyeletről

14/2010. (XI.25.) NEFMI rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről

57/2013. (VIII. 7.) EMMI rendelet a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól

27/2014 (IV. 18.) KIM rendelet a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

III. ELTE
Az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzatának I. 34 §. és I. 4/d. melléklete

Szervezeti felépítés

Gyűjtőterületi és állománygyarapítási tevékenység

Épület(ek)

Állomány

Levéltári segédletek, ismertetők és kiadványok

Kiss József Mihály - Szögi László - Ujváry Gábor: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1975. Budapest, 1988. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 10.)
Kiss József Mihály - Szögi László - Varga Júlia: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára 1635-1990. II. kötet. Budapest, 1999. (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 20.)

Hozzáférési adatcsoport

Nyitvatartási idő

Kedd: 9,00 - 16,00
Szerda: 9,00 - 16,00
Csütörtök: 9,00 - 16,00

Hozzáférési feltételek és követelmények

Elérhetőség

Tel: +36 1 313-3296
E-mail: info@leveltar.elte.hu

Szolgáltatási adatcsoport

Kutatótermi szolgáltatások

Másolatkészítési szolgáltatások

Nyilvános terek

Ellenőrző adatcsoport

Leírási azonosító

Intézmény azonosítója

Felhasznált szabályok és/vagy előírások

Állapot

A leírás részletezettségi szintje

A leírás készítésének, felülvizsgálatának és törlésének ideje

Nyelv(ek)

Írásrendszer(ek)

Források

Karbantartási figyelmeztetések

Kapcsolódási pontok

Kapcsolódási pontok

 • Oktatás (Thematic area)
 • Budapest (Geographic subregion)
 • Vágólap

Elsődleges kapcsolattartó

Maglódi út 8.
Budapest
HU 1106